ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ JRD Development s.r.o.
poslední aktualizace: květen 2018

Tyto Zásady ochrany osobních údajů obsahují informace o tom, jaké Vaše osobní údaje shromažďujeme, jak je využíváme, jak dochází k jejich zveřejňování a jak je chráníme.

Kdo zpracovává Vaše osobní údaje:
Správcem Vašich osobních údajů je společnost JRD Development s.r.o., se sídlem Korunní 810/104, Vinohrady, 101 00 Praha 10, IČ: 03964990, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. C 240564, zastoupená jednatelem Ing. Martinem Svobodou („Správce“)
Správce je součástí skupiny společností JRD (Skupina JRD), mezi které náleží také následující společnosti:

JRD s.r.o., se sídlem Korunní 810/104, Vinohrady, 101 00 Praha 10, IČ 26778092, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. C 93112;

JRD Malešice s.r.o., se sídlem Korunní 810/104, Vinohrady, 101 00 Praha 10, IČ 24233251, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. C 200793;

JRD Císařka s.r.o., se sídlem Korunní 810/104, Vinohrady, 101 00 Praha 10, IČ 27629376, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. C 120052;

JRD Hlubočepy s.r.o., se sídlem Korunní 810/104, Vinohrady, 101 00 Praha 10, IČ 27432882, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. C 110796;

JRD Invest s.r.o., se sídlem Korunní 810/104, Vinohrady, 101 00 Praha 10, IČ 02882892, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. C 224074;

JRD Property s.r.o., se sídlem Korunní 810/104, Vinohrady, 101 00 Praha 10, IČ 02811022, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. C 224078;

JRD Korunní s.r.o., se sídlem Korunní 810/104, Vinohrady, 101 00 Praha 10, IČ 02559692, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. C 220077;

JRD Rostislavova s.r.o., se sídlem Korunní 810/104, Vinohrady, 101 00 Praha 10, IČ 04110773, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. C 242747;

JRD Beta s.r.o., se sídlem Korunní 810/104, Vinohrady, 101 00 Praha 10, IČ 04295790, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. C 245519;

JRD Alfa s.r.o., se sídlem Korunní 810/104, Vinohrady, 101 00 Praha 10, IČ 04296168, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. C 245523;

JRD Borská pole s.r.o., se sídlem Korunní 810/104, Vinohrady, 101 00 Praha 10, IČ 06286887, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. C 279524;

JRD Vysočany s.r.o., se sídlem Korunní 810/104, Vinohrady, 101 00 Praha 10, IČ 06286739, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. C 279517;

JRD Energo s.r.o., se sídlem Korunní 810/104, Vinohrady, 101 00 Praha 10, IČ 06711839, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. C 287618;

 1. JRD Luka s.r.o., se sídlem Korunní 810/104, Vinohrady, 101 00 Praha 10, IČ 06986757, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. C 292594.

  Na koho se můžete u nás obrátit:

  Skupina JRD určila zástupce pro vyřizování Vašich podnětů anebo stížností: Táňa Vaňousová, e-mail: gdpr@jrd.cz

  Jaké Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat:

  Zpracováváme pouze osobní údaje, které nám poskytujete v souvislosti s využíváním našich služeb, zasíláním obchodních sdělení a uzavřených smluv.

  Nejčastěji jde o:

  - Jméno, příjmení
 2. - Datum narození
 3. - Telefonní číslo
 4. - Email
 5. - IP adresa
 6. - MAC adresa

  V případě, že jste již s námi uzavřeli smlouvu, zpracováváme obvykle následující osobní údaje:

 • - Trvalé bydliště
 • - Rodinný stav
 • - Číslo účtu
 • - IČ (u OSVČ)
 • - Rodné číslo
 • - Místo narození
 • - Číslo OP/Kopie OP/ZP
 • - Státní občanství
 • - Informace o mzdě (pouze v případě, že Vám pomáháme zajistit financování)

Doba, po kterou Vaše osobní údaje zpracováváme

Vaše údaje budeme zpracovávat po dobu neurčitou nebo do odvolání souhlasu.Souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat.

Odvoláním souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů založená na předchozím souhlasu před jeho odvoláním. Odvolat souhlas můžete kdykoli písemně zasláním emailu nebo dopisu na výše uvedenou kontaktní adresu našeho zástupce, a to bez jakýchkoli vícenákladů a následků pro stávající anebo budoucí smluvní vztahy mezi námi a Správcem. V takovém případě zastavíme veškeré zpracovatelské činnosti.

Některé osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné plnění smlouvy, zpracováváme, bez ohledu na Váš souhlas, po nezbytně nutnou dobu (včetně například poskytnuté reklamační doby). To platí také pro plnění povinností, vyplývajících pro nás z obecně závazných předpisů, kdy musíme zpracovávat některé Vaše osobní údaje po dobu stanovenou takovými právními předpisy či v souladu s nimi, a to i po případném odvolání Vašeho souhlasu.

Vaše další práva
Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte zejména:

- právo svůj souhlas kdykoli odvolat;
- právo osobní údaje opravit či doplnit;
- právo požadovat omezení zpracování;
- právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech;
- právo požadovat přenesení údajů;
- právo na přístup k osobním údajům;
- právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech;
- právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“) v určitých případech; a
- další práva stanovená v obecném nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679.

ZPRACOVATELÉ A PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje zpracovává přímo Správce nebo jiná společnost Skupiny JRD, jež rovněž poskytuje dostatečné a věrohodné záruky o technickém a organizačním zabezpečení ochrany Vašich osobních údajů. Zpracování Vašich osobních údajů probíhá v technicky i fyzicky zabezpečených elektronických informačních systémech.
Vaše osobní údaje však pro nás mohou zpracovávat i tito zpracovatelé kteří poskytují dostatečné a věrohodné záruky o technickém a organizačním zabezpečení ochrany Vašich osobních údajů:

- společnosti koncernu JRD.
- dodavatelé stavebních prací v rámci výstavby bytů
- dodavatelé IT technologií
- náhradní dodavatelé a poskytovatelé služeb
- bankovní instituce, v případě zprostředkování úvěrového financování koupě nemovitosti
- další osoby podílející se na uzavírání a evidenci smluv a souvisejících dokumentů   

PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DO TŘETÍCH ZEMÍ

Vaše osobní údaje nemáme v úmyslu předat do třetí země nebo mezinárodní organizaci.
Vaše osobní údaje však mohou být za určitých podmínek zpřístupněny státním orgánům (soudům, policii, notářům, finančním úřadům apod., v rámci výkonu jejich zákonných pravomocí) nebo je můžeme přímo poskytnout jiným subjektům v rozsahu stanoveném zvláštním zákonem

AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVÁNÍ

Vaše osobní údaje nepoužijeme k rozhodování čistě na bázi automatizovaného zpracování, ani profilování.

KONTAKTNÍ OSOBY SPRÁVCE

V případě jakýchkoliv podnětů, dotazů nebo nejasností v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů včetně stížností se lze obrátit na Správce, konkrétně na zástupce pro vyřizování podnětů anebo stížností subjektů údajů, který je uveden výše.

KONTAKTNÍ ÚDAJE DOZOROVÉHO ÚŘADU

V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů se můžete rovněž obrátit se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, email: posta@uoou.cz, WWW: www.uoou.cz


JRD Development s.r.o.