777 889 955
CZ / ENRU

Právní ujednání

Právní jednání společnosti JRD s.r.o., se sídlem Korunní 810/104, 101 00 Praha 10, IČ 26778092,
zapsané v Obchodním rejstříku vedeném v Praze, oddíl C, vložka 93112 („Společnost“) podléhá následujícím omezením:

  1. Reklamní a obchodní sdělení Společnosti mají pouze informativní charakter a nejsou návrhem na uzavření smlouvy.
  2. Společnost si vyhrazuje právo smlouvu neuzavřít, a to v kterékoli fázi jednání, zejména pokud nebudou získána potřebná interní schválení v rámci Společnosti.
  3. Společnost právně jedná pouze v písemné formě a jednání v jiné formě Společnost nezavazuje, pokud nebylo ze strany Společnosti výslovně uvedeno nebo dohodnuto jinak.
  4. Společnost vylučuje přijetí návrhu na uzavření smlouvy s jakýmkoli dodatkem, změnou či odchylkou, a odpověď na nabídku s dodatkem, změnou či odchylkou se tedy nepovažuje za přijetí nabídky.
  5. Společnost poskytuje informace výlučně na základě podkladů dostupných ke dni poskytnutí příslušné informace a nepřebírá odpovědnost za ovlivnění poskytnuté informace okolnostmi, které nemohla zjistit ani při vynaložení odborné péče a/nebo které nastaly až po poskytnutí příslušné informace.